Условия за ползване

Smart Finans Sp z o.o, по-нататък наричан "Изпълнител", е собственик на интернет портал Sunnygames предлага "Потребители", да се сключи договор за предоставяне на услуга, който се намира в Интернет на адрес http://bg.sunnygames.club/, наричан по - долу "Договор", при условията, посочени по-долу.
Договорът е договор за присъединяване и, в съответствие на законодателството, условията му са определени от страна на Изпълнителя.
Безусловно приемане на условията на Договора се счита за приемане на този Договор между Потребител и Изпълнител и удостоверява факта на сключването му.
Този документ е предложението на Изпълнителя за сключване на Договор за предоставяне на услуги, посочени по-долу условия с всяко лице (наричан по - долу Потребител), което приема условията на тази Оферта.

1.ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. С цел уникална ззд термините, посочени по-долу, са използвани в следния смисъл:
1.1.1. Сайт – интернет сайт, публикувано в Интернет на адрес: http://bg.sunnygames.club/, на която са разположени съответните Услуги и начини на плащане за ползването на услугата.
1.1.2. Приемане на Офертата - пълно и безусловно приемане на Предложенията чрез извършване на действия, посочени в раздел 3 на Офертата. Приемане на Офертата се сключва Договор.
1.1.3. Услуга - онлайн-услуга (Онлайн игра), която е публикувана в Интернет на адрес в сайта http://bg.sunnygames.club/.
1.1.4. Изпълнител / Потребителят заедно се наричат Страна.
1.2. В Договора могат да се използват термини, които не са дефинирани в п. 1.1. В такъв случай тълкуването на термина се извършва в съответствие с текста на Договора. В случай на липса на изрично тълкуване на термина в текста на Договора, следва да се насладите на тълкуването на термина, което се определя, на първо място - законите на Изпълнител, на второ място - в сайта http://bg.sunnygames.club/, след това общоприето тълкуване на разпоредби.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Предмет на Договора е предоставяне на достъпа на Потребителя до платному съдържание (онлайн игри), в по-нататъшното изложение – "Tools", който е представен с помощта на получения код чрез SMS-съобщение.

3. ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА
3.1. Факт разрешение в игрите на проекта Потребителят потвърждава постигането им на 18-годишна възраст.
3.2. Факт разрешение (идентификация) на Потребител на сайта Изпълнител (въвеждане на уникален идентификатор на Потребителя към страницата за регистрация и (или) всяка страница за вход), както и заплащане от Потребителя на Услугата и регистрацията в играта е пълен и безспорен приемането на условията на този Договор.4. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
4.1. Потребителят е длъжен преди приемане на условията на Договора да се запознаете с тези правила и условия на Договора.
4.2. Потребителят сам е отговорен за сигурността и поверителността на регистрационни данни (данни за вход, парола) на Потребителя. Всички действия, извършени с използване на данни за вход, парола на Потребителя, се считат за направени от страна на Потребителя. Потребителят самостоятелно носи отговорност пред трети лица за действията, извършени с използване на данни за вход, парола за Потребителя. Изпълнителят не носи отговорност за неоторизирано използване на данни за вход, парола за Потребителя на трети лица.
4.3. Приемайки условията на този Договор, Потребителят се отказва от всякакви претенции на адреса на Изпълнителя, ако информацията, посочена в Услуга не отговаря на нейните специфични цели и очаквания.
4.4. Изпълнителят си запазва правото едностранно да прекрати Потребителя за достъп до сайта (напълно или частично) по всяко време с или без предизвестие, ако Потребител забелязани признаци на измама.
4.5. Услуги от Изпълнителя се считат за предоставени в пълен обем и с необходимото качество, ако в продължение на период от време на предоставянето на Услугата Потребителят не е предявен на Изпълнителя писмено обоснована иск.
4.6. При пълно или частично неиспользовании от Потребителя Услуги през периода на предоставяне на услуги по настоящия Договор се считат за оказанными в пълен размер.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Изпълнител е длъжен да:
5.1. Да предостави на Потребителя възможност за ползване на Услуги в съответствие с раздел 4 на настоящия Договор.
5.2. Запази поверителността на личните данни, предоставени от Потребителя, както и да не прехвърля контактна информация за него на трети лица, ако такъв не е показван по желание на Потребителя, освен по решение на съда или по друг предвиден от закона начин.
5.3. Съобщават на Потребителя чрез публикуване на уебсайта на Изпълнителя съществени подробности, свързани с условията на предоставяне на Услугата.
5.4. При предоставянето на услуги по Договора за предоставяне на възможност на Потребителя достъп до функционалните възможности на Обслужване с използване на данни за вход и пароли на Потребителя, когато този Изпълнител, не носи отговорност в случай на невъзможност за използване от Потребителя на функционалността на Услугата по причини, извън контрола на Изпълнителя.
5.5. Временно да спре достъпа на Клиента услуги по-технически или други причини, затруднява предоставянето на услуги по време на ликвидирането на такива причини.

6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
За целите на правилното изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава:
6.1. Не се разкрива и не се предават на трети лица вашите лични данни, които е възможно упълномощаване на потребител на сайта изпълнителя.
6.2. Да Не се използва, предоставена от Изпълнителя на Услуги в търговски цели.
6.3. Да спазва авторските права на Изпълнителя и други притежатели на права, не да копирате и да не предава на трети лица нито значителна част от информационното запълване на сайта на изпълнителя. Не използва Услугата за цели, които нарушават авторски права на трети лица.
6.4. Себе си осигури техническа възможност за ползване на Услугата от своя страна, като достъп до Интернет, наличието на софтуер, съвместим с предаването на информация по протокол http, и други необходими средства.
6.5. Носи отговорност за получаване и разпространение на информация с помощта на технически средства, осигуряващи ползване на Услугата.

7. ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Потребителят признава и се съгласява, че Услугата и всички необходими програми, свързани с него, съдържат поверителна информация и са защитени от закона. Нито Потребителят сам, нито други лица със съдействието на Потребителя няма да копирате и променяте софтуера на Услугата; създаване на програми, получени от софтуер за Обслужване; да се намесва в софтуерни Услуги с цел получаване на кодове на програми, акаунти и пароли на Потребителите.
7.2. Всички използвани и публикувани на уеб сайта на резултатите на интелектуалната дейност (елементи от дизайна на уебсайта, символи, лога, текстове, графики, илюстрации, снимки, както и други обекти), както и самият Сайт е интелектуална собственост на техните законни притежатели и са защитени от законите и норми на международното право в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

8. СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
8.1. Офертата започва да действа от момента на публикуване в Интернет на адрес http://bg.sunnygames.club/ и е валидна до датата на отнемане или промяна на Предложенията от страна на Изпълнителя.

9. ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА
9.1. Потребителят се съгласява и приема, че промяната на Оферта предполага въвеждането на тези промени в затворник и валиден Договор между Потребител и Изпълнител, и тези промени започват да работят едновременно с промените в Оферта.
9.2. На върха на Офертата не спира действието на сключен и действащ Договор между Потребител и Изпълнител.

10.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
10.1. Потребителят носи отговорност за всички прибягване до Услугите и действията, предприети от тях с помощта на предоставените Услуги на технически възможности, и вследствие на това приема върху себе си цялата отговорност и възможните рискове, свързани с използването на Услугите, предоставени от страна на Изпълнителя.
10.2. Изпълнителят не носи отговорност за резултат от използването или полезността на услугите, предоставяни в размер на поръчаните Обслужване, както и за качеството на достъп до Услугата чрез мрежата на Интернет. В случай на несъответствие на състава на услуги, предоставяни в обема на поръчаната Услуга, нуждите на Потребителя, той може да спре да се радвате на тях, при инвестирани средства не се връщат и не са компенсирани.
10.3. При никакви обстоятелства Изпълнител, не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени на Потребителя в период на ползване или при невъзможност за ползване на Услугата, по-специално, възникнали в резултат на грешки, пропуски, прекъсвания, отстраняване на файлове, промяна на функции, дефекти, закъснения в работата при предаването на данни, и други подобни събития, случили се не по вина на Изпълнителя.
10.4. В случай на възникване на спорове или различия, свързани с изпълнението на Договора, Страните ще положат всички усилия за разрешаването им чрез провеждане на преговори между Страните
11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
11.1 Възможна недействителност на една или повече от условията по Договора не води до недействителност на целия Договор или отделни части от него, които остават в сила.
11.2. Потребителят дава съгласие на Изпълнителя за обработка и използване на лични данни, които може би ще му известни при изпълнение на условията по Договора.

12.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И ДАННИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Smart Finans Sp z o.o, KRS: 0000510045, NIP: 527-271-34-49, Poland, Warsaw, 01-234, ul. Kasprzaka 29/31, 501.